Stadgar

Stadgar

§1 Stadgar för firma Fyrby koloniförening, ekonomisk förening.

Föreningens ändamål

§2 Föreningen har till ändamål att bedriva verksamhet för koloniträdgårdar. Av detta skäl arrenderas, av Norrköpings Kommun, 82 500 kvm mark belägen Norrköping Ingelstad 1:7.

Upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmarna för att av dem brukas som koloniträdgårdar, främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn för sina medlemmar och det allmänna, upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva och underhålla de i § 4 angivna gemensamma anläggningarna för av medlemmarna arrenderade jordlotter inom Norrköpings kommun samt att i övrigt tillvarataga medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen inom föreningen.

§3 Föreningen är ansluten till Svenska Förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar samt skyldig att följa dess stadgar. Och att arbeta i enlighet med dess målsättning.

§4 De i § 2 avsedda gemensamma anläggningar är dels uthus och övriga gemensamma byggnader, vatten-avlopp. Och dräneringsledningar inklusive armatur. Dels kör-och gångvägar samt parkeringsutrymmen, planteringar och grönområden dels gemensamma anläggningar som enligt överenskommelse mellan markägare och förening kan tillkomma, dels anläggningar som föreningen anskaffar för gemensamma ändamål. Äganderätten till de gemensamma anläggningarna tillkommer föreningen.

§5 Föreningen har att tillse att hälsoskydd och renhållning sköts inom området i enlighet med den gällande lagstiftningen och de kommunala stadgarna, samt ikläda sig ansvar för de åtgärder som myndighet ålägger i detta avseende. För detta syfte kan föreningens årsstämma antaga ordningsregler.

Medlemskap

§6 Till medlem i föreningen kan antas myndig person som är intresserad av koloniträdgårdsverksamhet och som vid tiden för nyttjanderättsavtalets ingående,äger fast bostad i Norrköpings kommun och inte har nyttjanderätt till annan kolonilott i kommunen.

Ansökan

§7 Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligen enligt av styrelsen fastställt formulär och prövas av styrelsen.

§8 Medlemskap i föreningen berättigar inte i och för sig till nyttjanderätt till kolonilott, utan sådan nyttjanderätt grundas uteslutande på särskilda avtal om nyttjanderätt som upprättas mellan styrelse och föreningsmedlem.

§9 Därest medlem bryter mot bestämmelserna i nyttjanderättsavtalet kan nyttjanderätten till kolonilotten förklaras förverkad.

§10 Så som medlem i föreningen därest denne uppfyller i § 6 i övrigt och till vilken nyttjanderätt till kolonilott övergått p g a bodelning eller arv, är berättigad att i den avlidnes ställe inträda så som medlem i föreningen. Förvärvaren av nyttjanderätt skall anses inträtt i föreningen när anteckning om övergången verkställts av styrelsen. Vad i första stycket sägs gäller även när nyttjanderätten p g a testamente övergått till testators maka/e till sådan skyldeman som är berättigad till arv kap ärvdabalken.

§11 Vill medlem överlåta stuga och nyttjanderätt till jordlott till annan gäller vad där om är stadgat i 10 kap 7 § i jordabalken.

§12 Den till vilken nyttjanderätt övergått i annat fall än som avses i § 10 får inte vägras inträde i föreningen om han uppfyller villkoren i § 6, och föreningen skäligen kan nöjas med honom som nyttjanderättshavare.

§13 Medlem som upphör att vara nyttjanderättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen. Det åligger den som övertagit nyttjanderätten och förvärvat medlemskap i föreningen att erlägga i § 6 föreskriven insats.

§14 Medlem må av styrelsen uteslutas;

1) därest medlem inte inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter.

2) därest medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området gällande arrendekontrakt mellan Norrköpings kommun och föreningen.

3) därest medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i avtalet om nyttjanderätt mellan medlem och föreningen samt,

4) därest medlem inte övrigt följer dessa stadgar eller behörigen utfärdade ordningsföreskrifter.

Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen ska han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig 14 dagar efter det han fått del av varningen äger styrelsen utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger inte få erlagd insats eller andra till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§15 Medlem äger säga upp sig till utträde ur föreningen. Anmälan omutträde ska ske skriftligen.

Har medlem utträtt ur föreningen utan att nyttjanderätten till kolonilott övergått till annan, som enligt § 10 och § 12 kan antas till medlem i föreningen, är nyttjanderätten förverkad.

Avgifter

§16 Medlem skall deltaga i föreningen med en insats av 4,5 % av prisbasbeloppet(2016: 44 300 kronor). Insatsbeloppet skall erläggas vid medlems inträde i föreningen.

§17 Medlem är skyldig att senast 30 april varje år erlägga arrendeavgift samt försäkringspremie om medlem är ansluten till kollektivförsäkringen. Resterande avgifter som föreningsstämman beslutat om erläggs senast 30 juli varje år.

§18 Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet, må sådan beslutas av föreningsstämman.

Styrelsen

§19 Styrelsen har sitt säte i Norrköping

§20 Föreningens angelägenheter handhas av en på ordinarie föreningsstämma vald styrelse om lägst 3 och högst 7 ledamöter var av ordförande och kassör väljes särskilt. Dessutom väljes 2 och högst 7 suppleanter.

Styrelsens ordinarie ledamöter väljes på en tid av 2 år, räknat från årsstämma till kommande årsstämma. Valet ska ske så halva antalet eller närmast högre heltal ledamöter avgår årligen. Suppleanter väljs för en tid på 2 år.

§21 Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsstämma. Vid detta sammanträde ska inom styrelsen utses 3 firmatecknare

§22 Protokoll för styrelsens sammanträde, vari upptages namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut ska justeras av ordförande och ytterligare av en ledamot.

§23 Särskild garantiförsäkring för kassör samt ansvarighetsförsäkring för föreningen bör tecknas.

§24 Styrelsen svarar för att alla arbeten på föreningens gemensamma anläggningar utföres. Det åligger styrelsen att tillse att driften och underhållet av de gemensamma anläggningarna handhas på ett ekonomiskt sätt samt fondera erforderliga medel för reparationer och för ny och återanskaffning m.m.

§25 Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga fattade beslut, så som ordningsföreskrifter m.m., följs.

Dessutom åligger de enskilda styrelseledamöterna;

Ordföranden: att kalla styrelsen, upprätta dagordningen och leda förhandlingarna.

Sekreteraren: att föra protokoll vi förhandlingarna.

Kassören: att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter samt data för dessa samt att hålla räkenskaperna tillgängliga för styrelsen och revisorerna.

Korresponderande ledamot: Att expediera erforderliga skrivelser samt att omhänderha föreningens arkiv.

§26 Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av flertalet närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande vid sammanträdet.

Räkenskaper och revision

§27 Räkenskaperna ska fortlöpande granskas av 2 revisorer vilka väljes av ordinarie föreningsstämman.

Revisorerna utses för ett år i sänder, med mandattid från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

För varje revisor utses en suppleant.

§28 Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse till ordinarie årsstämma. I berättelsen ska bl. a anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§29 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Av styrelsen upprättade balans- samt vinst- och förlusträkning jämte av styrelsen angiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda 20 dagar före årsstämman.

Årsstämma

§30 Medlems rätt att deltaga i handhavandet av förenings angelägenheter utövas på ordinarie eller extra föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får uppdraga åt annan myndig familjemedlem att utöva hans rösträtt vid föreningsstämma. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämt. Kallelse ska ske minst 14 dagar i förväg och tidigast 4 veckor i förväg. kallelse till extrastämma skall ske senast 8 dagar före stämmans hållande, varvid ska anges de ärenden som den extra stämman ska behandla.

Kallelse och övriga meddelanden till medlem anslås under tiden 15 april till 15 september inom området. I kallelsen anges de ärenden som ska förekomma på medlemsmötena.

Dagordning för årsstämma

§31 Vid föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1) Mötets öppnande.

2) Fastställande av dagordning och deltagarförteckning.

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4) Val av protokolljusterare.

5) Val av rösträknare.

6) Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

7) Styrelsens förvaltningsberättelse.

8) Fastställande av balansräkning.

9) Revisorernas berättelse.

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11) Behandling av inlämnade motioner.

12) Bestämmande om ersättning till av föreningsstämma utsedda styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem.

13) Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.

14) Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter.

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16) Val av revisorer och suppleanter.

17) Övriga ärenden.

Vid föreningsstämma må andra ärenden inte föredragas till avgörande än dem som angivits i kallelse. På föreningsstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll.

§32 Stämman antager ordningsföreskrifter för området, vilka fastställs av Norrköpings kommun.

Motionsrätt

§33 Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Förslag och motioner ska skriftligen inges till styrelsen före 31 januari. Över inkomna motioner och förslag ska styrelsen avge yttrande.

Rösträtt

§34 Alla val och övriga frågor vid föreningsstämman avgöres genom enkel majoritet, såvida inte lagen, för vissa fall, bestämmer annorlunda. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget.

Personval ska dock vid lika röstetal avgöras genom lottning.

Extra stämma

§35 Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extrastämma.

Revisorerna må, om deras granskning föranledning därtill, skriftligen med angivande av skälet, påfordra att styrelsen ska utlysa extra föreningsstämma att hållas, så snart med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra föreningsstämma ska även av styrelsen utlysas då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar.

Föreningens medel

§36 Under räkenskapsår uppkommer överskott, ska efter täckning av från tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital, sedan avsättning skett till i lag föreskriven reservfond.

§37 Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

§38 För föreningens förbindelse svarar endast föreningens tillgångar där i inräknade förfallna, men ej betalda, insatser och avgifter.

§39 Dessa stadgar är godkända av markägaren. För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller, utöver vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar, att beslutet ska godkännas av markägaren.

§40 I övrigt gäller till efterrättelse lagen om ekonomiska föreningar.

Lag om ekonomiska föreningar 1997:667

Ovanstående stadgar är antagna vid ordinarie föreningsstämma