Ordningsregler

Trafik och parkering

Högsta tillåtna hastighet inom området 10 km/tim

Längs vägarna är det endast tillåtet att stanna för i- och urlastning

Parkering inom området är endast tillåten på hyrda P-platser

Hyrd P-plats skall återlämnas till föreningen vid avflyttning

P-plats skall hållas ren från ogräs

Husdjur

Hundar skall vara kopplade vid promenader inom området

Hundar får inte skälla oprovocerat på förbipasserade

Hund- och kattbajs ska plockas upp – även på egen tomt

Djurägare måste visa respekt för grannars synpunkter

Husdjur får inte gå lösa utanför den egna tomten

Tomten och trädgården

Tomten ska vårdas och skötas

Gräs, buskar, träd och trädgårdsland ska vårdas och skötas

Trädgårdskompost får inte svämma över, lukta eller vanvårdas

Kökskompost måste vara av godkänt slag (särskild behållare)

Tomten får inte belamras med skrot och skräp

Barrväxter (Tuija ingår) är inte tillåtna i trädgårdarna

Tomterna får inte kringgärdas av häckar/staket som förhindrar normal insyn

Stugan och övriga byggnader

Stugan och övriga byggnader (inklusive flaggstång/flagga) ska underhållas och skötas

Om- och tillbyggnader anmäls till styrelsen för godkännande (se byggnadsregler)

Våra gemensamma byggnader

Dessa skall vara rök- och pälsdjurfria

Kolonist förbinder sig att delta i schemalagd skötsel av servicehus

Vägar och tomtgränser

Vägarna ogräsrensas till mitten av vägen. På Pionvägen till staketet

Träd och buskar får inte hänga ut över tomtgränsen/vägar

Brandgatorna mellan tomterna skall hållas ansade och fria utan överhängande

träd och buskar

Allmänt

Motorgräsklippare är inte tillåtet inom området (föreningens egna undantaget)

Kl 23.00 ska musik och andra störande ljud från tomten upphöra

Eldning är inte tillåtet inom området

Fimpar och snus får inte slängas på marken inom området