Byggnadsfrågor

Riktlinjer för hantering av byggnadsfrågor inom Fyrby koloniförening

Byggnader på koloniområdets tomter skall överstämma med de regler som stadgas i föreningens arrendeavtal med Norrköpings kommun:

  • Enplans huvudbyggnad för bostadsändamål om maximal 30 kvm
  • Överbyggd uteplats om max 12 kvm
  • Biyta/förråd/växthus (får ej användas som boyta) om max 15 kvm totalt
  • Staket om max höjd 100 cm mot grusgången
  • Mot granntomt; staket eller spaljé med genomsyn om max 180 cm
  • Byggnad inklusive överbyggd uteplats skall vara minst 4,5 m från tomtgränsen, annars krävs godkännande från berörd granne

1. Alla förändringar av byggnader på tomten ska i god tid framläggas för styrelsen med skriftlig beskrivning av den tänkta förändringen. Det avser även staket, häckar, skärmväggar och spaljéer invid tomtgräns. Förändring avser även byte av kulör på fasad.

2. Styrelsen tar vid ordinarie sammanträde ställning till önskemålen. Om så anses befogat gör styrelsen besök på tomten för att bedöma förändringen art och karaktär.

3. Först efter att styrelsen fattat protokollfört beslut får koloniägaren påbörja arbetet. Beslutet kan lämnas muntligt – eller om så önskas skrifligt.

4. Sedan förändringsarbetet slutförts gör representant för styrelsen återbesök på tomten för besiktning av den genomförda förändringen.

5. Tänk på att ta upp med kommunen beträffande krav på bygglov. Var ute i god tid för bygglov kan ta upp till 8 veckor innan det blivit beviljat.

Dessa regler avser inte nu befintliga byggnader utan syftar till att framledes förhindra otillåtna förändringar på tomterna inom vårt område.

Antaget av styrelsen för Fyrby Koloniförening den 17 september 2016